Usluge

Usluge

Implementacija sistema upravljanja prema zahtjevima standarda

Organizacije koje žele da implementiraju sistem upravljanja imaju tendenciju da se suoče sa zbunjujućim izborom sistema upravljanja, okvira, modela, alata, metoda, standarda, smjernica, najboljih praksi, životnih ciklusa i metoda ocjenjivanja. U mnogim slučajevima, ovi sistemi upravljanja nisu ništa više od ,,papira sa pečatom certifikacijskog tijela,, i dodaju malu ili nikakvu vrijednost svakodnevnom poslovanju organizacije.
Naš pristup je da zajedno sa vama razvijemo sisteme upravljanja u kojima je ugrađen kvalitet, otklanjajući potrebu za odvojenim sistemima upravljanja i kvaliteta. Naš jedinstveni, integrisani pristup implementaciji je da spojimo upravljanje poslovnim procesima, upravljanje efikasnošću i sisteme upravljanja kvalitetom, obezbeđujući jedinstven izvor ažurnog znanja i podataka koji ispunjavaju zahtjeve menadžmenta, osoblja, eksternih zainteresovanih strana i certifikacijskih tijela.

Primjena metodologije 5S u prehrambenoj industriji

Lean kao koncept orginalno je prvi put primijenjen u automobilskoj industriji (Toyota) sa primjenom 5S sistema kao dijela sveukupnog procesa poboljšanja kvaliteta. 5S i Lean kao koncept se preselio iz proizvodnje automobila i koristi se u svim industrijama i svim okruženjima u nastojanju da se smanje gubici i poboljša kvalitet.
Fokus naših usluga je svajetovanje u primjeni koncepta 5S u kompanijama koje se bave proizvodnjom hrane i ambalaže za pakovanje hrane, i zajedno sa vašim osobljem naši konsultanti su spremni da predano rade na analizi vaših procesa i definisanju postupaka za unapređenje produktivnosti i boljom organizacijom radnih mjesta.

Obuka osoblja u prehrambenoj industriji

Organizujemo i provodimo sve vrste seminara iz različitih područja kao što su: bezbjednost hrane, kvalitet hrane, deklarisanje prehrambenih proizvoda, zahtjevi standarda za sisteme upravljanja, obuke za interne auditore i sl. Obuke su interaktivnog tipa i moguće je da ih realizujemo na lokaciji naručioca, na našoj lokaciji ili on-line. Po završenim obukama, polaznicima izdajemo certifikate koji mogu da služe kao dokaz da je polaznik upoznat sa određenom tematikom.

Projektovanje tehnoloških procesa proizvodnje hrane

Vršimo izradu tehničko tehnoloških projekata za objekte u kojima se vrši skladištenje i proizvodnja hrane. Tehnološke projekte za objekte za skladištenje i proizvodnju hrane izrađujemo u slučajevima da se vrši izgradnja novog objekta, rekonsturkcija postojećih objekata ili je zakonska obaveza da objekat za skladištenje i proizvodnju hrane posjeduje tehnološki projekat.
Posjedujemo licence izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Provođenje internih audita i audita dobavljača

Veoma često mnoge organizacije koje imaju uspostavljen sistem upravljanja imaju problem sa efikasnim provođenjem internog audita. Svrha internog audita je adekvatna identifikacija slabih strana u sistemu upravljanja i njhovo otklanjanje. Problem je vrlo kompleksan jer zahtijeva jasno definisanje odgovornosti za provođenje internih audita, obučene interne auditore sa dobrim poznavanje zahtjeva standarda i internih procesa i osiguranje nepristrasnosti jer interni auditor ne može da auditira proces ili organizacioni dio u kome radi.
Ukoliko želite visokoprofesionalno provođenje internih audita koje provode iskusni auditori, kontaktirajte nas. Spremni smo da ispunimo Vaše zahtjeve u pogledu provođenja internih audita, bilo da želite najavljene ili nenajavljene interne audite ili audite fokusirane na određeni organizacioni dio Vašeg preduzeća ili zahtjeva standarda. Naši izvještaji kao i sva propratna dokumentacija u vezi internih audita, upotpunosti je usaglašena sa zahtjevima standarda.
Povjerenje u dobavljače je jedan od ključnih elemenata poslovanja i povećanja nivoa konkurentnosti. Audit dobavljača je veoma važna aktivnost u naprednom sistemu upravljanja nabavkom i dobavljačima i doprinosti lakšem procesu odabira novih dobavljača kao i procesu evaluacije postojećih dobavljača. Auditi dobavljača su uglavnom fokusirane i usmjerene provjere koje se odnose na auditiranje tačno definisanih proizvoda i procesa ili auditiranje usaglašenosti sa određenim zahtjevima (Standardima, zakonskim propisima, specifikacijama kupca ili odredbama ugovora).
Prema Vašem zahtjevu provodimo audite Vaših dobavljača korištenjem iskusnih auditora sa višegodišnjim iskustvom. Nakon završenog audita, dostavljamo Vam veoma detaljan izvještaj sa preporukama za unapređenje prema Vašim dobavljačima uz mogućnost za podršku u njihovoj realizaciji sa naše strane.

Provođenje energetskih audita u prehrambenoj industriji

Energetski audit predstavlja sistematičnu proceduru prikupljanja i analize podataka o korištenju i potrošnji energije (koliko energije i koji su troškovi) u objektima i proizvodnim pogonima koji ima za cilj da se odredi gdje, kada, za što, kako i koliko se energije koristi u proizvodnim pogonima, procesima i objektima, kako bi se identifikovale mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti, efikasno korištenje energenata, kontrolu troškova i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije (OIE).
Energetski audit preduzeća u prehrambenoj industriji može uključivati različite dijelove proizvodnih pogona i procesa, podsistema tehničke podrške ili objekata koji se provode u skladu sa definisanim metodološkim postupcima uz korištenje odgovarajućih tehnika i alata. Energetski auditi predstavljaju značajan alat za implementaciju mjera energetske efikasnosti i osiguravanje realizacije ciljeva energetskog menadžmenta.
Proces energetskog audita provodimo sa certificiranim energetskim menadžerima koji u saradnji sa odgovornim osobama u preduzećima u prehrambenoj industriji kreiraju odgovarajuće preporuke i mjere za poboljšanje energetske efikasnosti.

Standardi

IFS Food

IFS Food Standard propisuje risk-based zahtjeve u odnosu na kvalitet i bezbjednost hrane, oslanjajući se na zakonske zahtjeve za hranu i zahtjeve kvaliteta i primjenjuje se na kompanije koje prerađuju hranu ili pakuju prehrambene proizvode.
Standard se primjenjuje kada se proizvodi „prerađuju“ ili kada postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tokom primarnog pakovanja. Posebno je važan proizvođačima hrane koji proizvode proizvode kao Private Label (privatne robne marke za maloprodajne trgovačke lance), jer sadrži mnoge zahtjeve koji se odnose na usklađenost specifikacija sa zahtjevima kupaca.
Ključne prednosti primjene zahtjeva standarda IFS Food:

 • Pristup primjeni zahtjeva je zasnovan na riziku, identifikaciji rizika i opasnosti specifičnih za kompaniju,
 • Ovaj standard je prihvaćen od strane trgovaca na malo i vlasnika brendova širom svijeta,
 • Zahtjeve IFS Food standarda su razvili stručnjaci za prehrambenu industriju, certifikacijska tijela i trgovci na malo,
 • Standard pokriva zahtjeve za zakonodavstvo, bezbjednost i kvalitet hrane i specifikacije kupaca,
 • Audite provode posebno obučeni auditori sa dokazanim znanjem i stručnošću u industrijskom sektoru.

IFS PAC Secure

The Packaging Consortium (PAC) i International Featured Standards (IFS) udružili su se u stvaranju IFS PACsecure, standarda zasnovanog na HACCP-u koji pomaže proizvođačima ambalaže i prerađivačima da potvrde da su njihovi procesi i proizvodi u kojima proizvode ambalažu sigurni i da imaju kvalitet koji očekuju njihovi kupci.
Napravljen je prvenstveno za pakovanje hrane, IFS PACsecure je dovoljno svestran da se može primijeniti na proizvođače koji isporučuju ambalažu za proizvode osim hrane, uključujući npr. farmaceutske i kozmetičke proizvode.

IFS HPC

IFS HPC (Home and Personal Care) je međunarodni standard za auditiranje usaglašenosti proizvoda i procesa u odnosu na bezbjednost i kvalitet proizvoda za široku potrošnju.
IFS HPC standard se primjenjuje na dobavljače u svim koracima prerade proizvoda. IFS HPC standard je rezultat saradnje između HPC industrije, trgovaca i certifikacionih tijela. Cilj je osigurati da proizvođači proizvoda za kućanstvo i ličnu njegu ponude sigurnu, usklađenu i kvalitetnu robu na tržištu.
IFS HPC pokriva četiri specifične grupe proizvoda:

 • Kozmetika (npr. šminka, losioni, šamponi, kreme, itd.)
 • Hemijski proizvodi za kućanstvo (npr. deterdženti, omekšivači, sredstva za čišćenje, itd.)
 • Proizvodi za svakodnevnu upotrebu u kućanstvu (npr. rukavice, pekarski papir, metle, aluminijska folija, itd.)
 • Proizvodi za ličnu higijenu (npr. tamponi, pincete, spužve za kupanje, pelene, itd.)

BRC Food Safety

BRC (British Retail Consortium) Food Safety standard ima za cilj da promoviše najbolju praksu i osigura da organizacije rade prema jakim, dosljednim standardima. Sticanjem BRC Food Safety certifikata, možete uvjeriti svoje kupce da ste visoko kompetentni u praćenju i stalnom poboljšanju kvaliteta i bezbjednosti vašeg proizvoda, te da ste poduzeli sve moguće mjere opreza da spriječite probleme u slučaju da kvalitet i bezbjednost hrane nekada budu dovedeni u pitanje.
BRC Food Safety certifikat omogućava vam da poslujete sa onim trgovcima na malo, proizvođačima, kompanijama i organizacijama koji navedu certifikaciju prema GFSI odobrenim certifikacijskim šemama kao dio svog procesa odobravanja, kao što su Tesco i Walmart.

BRC Packaging

BRC Global Standards, u partnerstvu sa The Packaging Society (IOP), kreirao je BRC IOP Global Standard for Packaging and Packaging Products za pakovanje kako bi zadovoljio potražnju. Kao i svi GFSI priznati standardi, on uključuje povratne informacije ključnih učesnika iz industrije kako bi se osiguralo da je dovoljno sveobuhvatan za globalnu prehrambenu industriju.
BRC IOP standard je prvenstveno namijenjen za:

 • Proizvođače ambalaže za hranu
 • Proizvođače jednokratnih proizvoda koji dolaze u kontakt s hranom kao što su papirni tanjiri i plastični pribor za jelo
 • Proizvođače materijala kao što su ljepila, mastila, premazi i drugi materijali koji mogu da budu dio ambalaže za pakovanje hrane

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju sa hranom, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg prehrambenog proizvoda. Primjena HACCP sistema podrazumijeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbjednosti hrane.
Primjena HACCP koncept kod subjekata u poslovanju sa hranom je zakonska obaveza u Evropskoj uniji a takođe i u Bosni i Hercegovini, propisana generalno u Zakonu o hrani i podzakonskim aktima.

HALAL

Halal standard je dokument kojim se utvrđuje šta je dozvoljeno (halal) a šta zabranjeno (haram) u prehrambenim proizvodima za vjernike Islamske vjeroispovjesti. Standard propisuje kriterije za implementaciju, certifikaciju i provjeravanje primjene zahtjeva.
Halal standardom je utvrđeno:

 • šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno muslimanima,
 • kako se certificira i provjerava primjena odredbi Halal standarda,
 • kako se vrši halal klanje životinja,
 • kako su obilježeni halal proizvodi,
 • koji su aditivi halal, a koji nisu.

KOSHER

Košer hrana je ona hrana koja je u skladu sa jevrejskim propisima o hrani Kashrut (zakon o hrani). Jevrejski zakon o hrani je prvenstveno izveden iz Levitske knjige 11 i Ponovljenih zakona 14:1-21. Hrana koja se može konzumirati prema Halakha (jevrejskom zakonu) na engleskom se naziva Kosher (/ˈkoʊʃər/), od Ashekenazi izgovora hebrejskog izraza Kashér (כָּשֵׁר‎), što znači “prikladan” (u ovom kontekstu, pogodan za konzumaciju). Hrana koja nije u skladu sa jevrejskim zakonom naziva se Treif (/treɪf/; jidiš: טרײף, izvedeno od hebrejskog: טְרֵפָה trāfáh) što znači “pocijepan”.

ISO22000

Standard ISO 22000 definiše zahtjeve za efikasan sistem upravljanja bezbjednošću hrane kako bi pokazao vašu sposobnost da kontrolišete opasnosti po bezbjednost hrane u lancu hrane kao što su proizvođači stočne hrane, proizvođači hrane za životinje, sakupljači divljih biljaka i životinja, farmeri, proizvođači sastojaka prehrambenih proizvoda, proizvođači prehrambenih proizvoda, trgovci na malo i organizacije koje pružaju usluge za prehrambenu industriju, ugostiteljske usluge, usluge čišćenja i sanitacije, usluge transporta, skladištenja i distribucije, proizvodnju sredstava za čišćenje i dezinfekciju, materijala za pakovanje i drugih materijala u kontaktu s hranom.
Ovaj standard propisuje zahtjeve za interaktivnu komunikaciju u lancu hrane, sistem upravljanja, preduslovne programe i HACCP principe.

FSSC 22000

Certifikacijska šema FSSC22000 daje zahtjeve za auditiranje i certifikaciju sistema upravljanja bezbjednošću hrane (FSMS) i sistema upravljanja kvalitetom (QMS) organizacija koje posluju u lancu snabdijevanja hranom.
Zahtjevi certifikacijske šeme FSSC22000 su bazirani na javno dostupnim standardima/tehničkim specifikacijama:

 • ISO22000 zahtjevima za bilo koju organizaciju koja posluje u prehrambenom lancu,
 • ISO9001 zahtjevima (tamo gdje su zahtjevi FSSC2200-Quality)
 • Releventnim preduslovnim programima (PRPs) baziranim na tehničkim specifikacijama za sektor (kao što su ISO/TS22002, PASxyz…) i
 • FSSC22000 dodatnim zahtjevima.

GDP for Medical and Pharmaceutical

Zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini definisana su pravila kojima se propisuju uslovi koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i medicinskih sredstava prilikom nabavke, prijema, skladištenja, transporta i prodaje, lijekova i medicinskih sredstava kao i uslovi za izdavanje certifikata o provođenju dobre distributivne prakse.
Dobra distributivna praksa (Good Distribution Practice: GDP) lijekova i medicinskih sredstava predstavlja dio osiguranja kvaliteta koji obezbjeđuje da se kvalitet lijekova i medicinskih sredstava održava tokom svih faza distribucije, odnosno da se prijem, skladištenje, transport i snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima konstantno vrši pod određenim uslovima, odnosno uslovima koje je propisao proizvođač.

ISO9001

Standard ISO 9001 podržava efikasno upravljanje vašim poslovanjem i pomaže vam da ispunite zahtjeve vaših kupaca i da stalno poboljšavate kvalitet vašeg proizvoda/usluge. Pogodan je za svaku organizaciju koja želi poboljšati zadovoljstvo kupaca, motivaciju osoblja i izgraditi kulturu stalnog poboljšanja.
ISO 9001 je najpriznatiji svjetski standard za sistem upravljanja kvalitetom.
Milioni kompanija, velikih i malih, implementirali su ISO 9001. Kompanije širom svijeta koriste ISO 9001 sistem upravljanja kvalitetom za kontinuirano praćenje, upravljanje i poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda i usluga.

GMP+B2

Certifikacijska šema GMP+ za certifikaciju hrane za životinje pokrenuta je i razvijena 1992. godine od strane holandske industrije stočne hrane kao odgovor na različite manje ili više ozbiljne incidente koji su uključivali kontaminaciju u stočnoj hrani.
Postoji više standarda u seriji GMP+ koji su specifični za određene aktivnosti.
GMP+ B2 standard sadrži uslove i zahtjeve za osiguranje bezbjednosti hrane za životinje kod industrijski proizvedenih sastojaka hrane za životinje, uključujući njihovo skladištenje i promet (prodaju i transport). Zahtjevi ovog standarda primjenjuju se na organizacije, bez obzira na njihovu vrstu ili veličinu, koje obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene ovim standardom. Nije važno da li kompanija ove aktivnosti obavlja za svoj račun ili kao podizvođač („pružalac usluga“). Svaki učesnik mora utvrditi opasnosti specifične za kompaniju koje se odnose na bezbjednost hrane za životinje te ih analizirati i kontrolisati primjenom HACCP principa.

ISO14001

Standard ISO 14001 propisuje zahtjeve za sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji kompanijama pruža okvir za otkrivanje, evaluaciju, kontrolu, praćenje i upravljanje njihovim uticajima na životnu sredinu na holistički način. Omogućava organizacijama da ispune svoje ekološke obaveze.
ISO 14001 je standard koji priznat u cijelom svijetu.
Standard ISO 14001 pruža opsežnu osnovu za pomoć kompanijama da se nose sa ekološkim rizicima i uspostave i ugrade strategiju upravljanja životnom sredinom kako bi postale ekološki održive.

ISO17025

Standard ISO17025 je primjenjiv na sve laboratorije u području kalibracije, ispitivanja ili srodnih aktivnosti uzorkovanja. Ovaj standard je primenljiv za sve vrste metroloških disciplina (osim medicinskih laboratorija, za koje je relevantan standard ISO/IEC 15189).
Akreditacija predstavlja formalno priznanje tehničke kompetentnosti vaše laboratorije od strane akreditacionog tijela u skladu s međunarodno priznatim kriterijima. Osim toga, akreditirana laboratorijska baza podataka dostupna na web stranici akreditacionog tijela čime se poboljšava vaša vidljivost prema potencijalnim klijentima.
Implementacija ISO17025 kao dio sistema upravljanja kvalitetom laboratorije, pruža prednosti i za laboratoriju i za sveukupno vaše poslovanje, pomažući vam da:

 • Poboljšajte imidž vaše laboratorije postizanjem međunarodnog priznanja za vaše tehničke kompetencije
 • Povećate poslovanje zahvaljujući povećanom povjerenju i zadovoljstvu korisnika vaših usluga
 • Otvorite vrata novim domaćim i međunarodnim tržištima
 • Stalno poboljšavajte kvalitet podataka i laboratorijsku efikasnost
 • Uspostavite osnovu za druge sisteme kvaliteta koji se odnose na laboratorije, kao što je dobra laboratorijska praksa
 • Poboljšate kontrolu rada laboratorije i povratne informacije kako bi se osigurali kvalitet i tehničku kompetentnost.

ISO 45001

Standard ISO 45001 dokumentuje minimalne zahtjeve za sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu i može pomoći organizacijama da teže ka nultom nivo nesreća na radu. Ovaj standard pomaže organizaciji da kontroliše svoje opasnosti i rizike u vezi zdravlja i bezbjednosti na radu dok istovremeno poboljšava svoju reputaciju.
ISO 45001 je međunarodni standard za zdravlje i bezbjednost na radu, razvijen da zaštiti posjetioce, podizvođače i zaposlene od bolesti i nesreća na radu. Ako želite da se certificirate prema ovom standardu, morate dokazati da je vaše poslovanje u skladu sa svim zahtjevima navedenim u standardu ISO 45001, u čemu vam možemo pomoći.

ISO50001

ISO 50001 je međunarodni standard za sisteme upravljanja energijom (EnMS). Primjenjiv je na bilo koju organizaciju – bez obzira na njenu veličinu, industriju ili lokaciju za upravljanje energijom koja se koristi u organizaciji, što uključuje nabavku i njeno korištenje. ISO 50001 je baziran na modelu sistema menadžmenta stalnog poboljšanja koji se koristi i za druge poznate standarde kao što su ISO 9001 ili ISO 14001.
ISO 50001 specificira zahtjeve koje organizacija treba da uspostavi, implementira, održava i zahtjeve za poboljšanje sistema upravljanja energijom. To omogućava organizaciji da zauzme sistematski pristup kako bi postigla kontinuirano poboljšanje energetskih performansi, energetske efikasnosti i očuvanja energije.

Gluten Free

Association of European Coeliac Societies (AOECS) je razvio standard bez glutena koji služi kao smjernica za proizvođače i kompanije za uspostavljanje sistema bezbjednosti hrane u proizvodnji prehrambenih proizvoda bez glutena.
AOECS standard pruža smjernice i tehničke zahtjeve za proizvođače i auditore za bezbjednost hrane za proizvodnju proizvoda bez glutena i sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) kako bi se osiguralo da ne dođe do kontaminacije glutenom ni u jednoj fazi tokom proizvodnje, pakovanja i procesa skladištenja. Takođe daje jasan opis hemijskog sastava glutena, kao i definicije žitarica koje sadrže gluten.
Svi proizvodi koji su certificirani prema ovom standardu mogu da nose oznaku na svom pakovanju (prekrižen klas pšenice).

FSC CoC

Certifikacija u skladu s FSC (Forest Stewardship Council Chain of Custody) standardima je čin na dobrovoljnoj bazi, koji ima za cilj podržati odgovorno upravljanje šumama na globalnom nivou. S obzirom da svi učesici u lancu snabdijevanja moraju biti procijenjeni, kupac može biti siguran da kupljeni šumski proizvod (drvo, drvni proizvod, papir i proizvod od papira) potiče iz šuma kojima se upravlja odgovorno.
FSC razlikuje dvije vrste certifikacije:
• za vlasnike šuma (Forest Management-FM),
• za kompanije koje koriste šumske proizvode (Chain of Custody-CoC).
Certifikacija lanca sljedivosti FSC Chain of Custody je namijenjena organizacijama koje u svojim poslovnim procesima (proizvodnja ili trgovina) upotrebljavaju FSC certificirane materijale te koji bi svoje proizvode rado prodavale kao FSC certificirane.

SMETA

Sedex je jedna od vodećih svjetskih etičkih trgovačkih asocijacija koja radi sa poslovnim subjektima na poboljšanju uslova u globalnim lancima snabdijevanja.
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) je Sedexov standard za auditiranje društvene odgovornosti koji kompanije mogu koristiti za procjenu uslova rada dobavljača, u oblastima rada, zdravlja i sigurnosti, životne sredine i poslovne etike.
Prednosti primjene SMETA standarda se odnose na dobro razumijevanje uslova rada na lokaciji koja se certificira, ispunjavanje zahtjeva za društvenu-socijalnu odgovornost a zahtjevi SMETA standarda se najviše primjenjuju u kompanijama koje žele da dokažu svoju društveo – socijalnu odgovornost.
SMETA standard baziran na četiri stuba (4-pillars) sadržava zahtjeve koji se odnose na rad, zdravlje i sigurnost na radu, poslovnu etiku i zaštitu životne sredine.